Algemene voorwaarden Pam van den Berg

ALGEMENE VOORWAARDEN PAM VAN DEN BERG

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie, die de opdracht voor de dienst/werkzaamheden verstrekt.

1.2 Diensten: alle door Pam van den Berg aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder coaching, workshops, lezingen, online programma’s en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

1.3 Schriftelijk: alle communicatie tussen Pam van den Berg en opdrachtgever welke betrekking heeft op de opdracht, zowel elektronisch, via social media of anderszins.

1.4 Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, ook als hij niet zelf de opdrachtgever is.

1.5 Met ‘Pam van den Berg’ bedoelen we hiermee de natuurlijke persoon Pam van den Berg, alsmede bedrijf en iedereen die hierin werkt als medewerker.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Pam van den Berg diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Niet alleen Pam van den Berg, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.3 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Pam van den Berg. Aanvaarding gebeurt in principe expliciet. Echter indien met de gedragingen van opdrachtgever de indruk wordt gewekt dat er sprake is van aanvaarding van het aanbod, mag Pam van den Berg ervan uit gaan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Pam van den Berg verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

 

 

Artikel 4. Offertes

4.1 De door Pam van den Berg gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Pam van den Berg is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie

 

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Pam van den Berg spant zich in om een goed resultaat te bereiken voor de opdrachtgever met alle tools die zij tot haar beschikking heeft.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pam van den Berg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pam van den Berg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pam van den Berg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Pam van den Berg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, worden indien nodig aanvullende afspraken gemaakt over de voltooiing van de opdracht.

6.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pam van den Berg de opdrachtgever hierover inlichten.

 

 

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle teksten, tools en trainingsmateriaal, die worden gebruikt bij het uitvoeren van de diensten van Pam van den Berg, zijn en blijven eigendom van Pam van den Berg. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan hem verstrekt zijn.

8.2 Pam van den Berg behoudt het recht om bij de uitvoering van werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 9. Facturering

9.1 Facturering van coachingstrajecten, workshops, lezingen en online programma’s vindt in principe voor aanvang van de training/coaching/workshop/lezing/online programma plaats.

9.2 De kosten die Pam van den Berg voor de uitvoering van een dienst maakt, zoals reis-, en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d. worden aan opdrachtgever doorberekend. Afspraken hierover worden vooraf gemaakt. Voor reiskosten rekent Pam van den berg €0,25 per kilometer.

 

 

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Pam van den Hurk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag in zijn geheel heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Pam van den Hurk gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

10.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag bedraagt.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de openstaande vorderingen van Pam van den Berg en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Pam van den Berg onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al meldt opdrachtgever dar de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

Artikel 11. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

11.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, brengt Pam van den Berg annuleringskosten en eventueel reeds gemaakte kosten/uren in rekening. De annuleringskosten bestaan uit: a. 2 maanden tot 1 maand voor het leveren van de dienst 50% van het verschuldigde bedrag b. 1 maand tot 2 weken voor het leveren van de dienst 75% van het verschuldigde bedrag c. 2 weken tot de dag van de te leveren dienst 100% van het verschuldigde bedrag 11.2 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de workshop, lezing, training, begeleiding- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, behoudt opdrachtgever betalingsplicht van het gehele factuurbedrag. 11.3 Pam van den Berg zal zich inspannen en haar uiterste best doen om alle geplande diensten te leveren. Pam van den Berg heeft het recht zonder opgave van reden een workshop, lezing, training, begeleiding- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren, dan wel de door opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren. In die gevallen heeft de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Pam van den Berg betaalde bedrag.

11.4 Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Pam van den Berg gerechtigd om het volledige tarief voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van €75. Indien opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gerekend.

 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Pam van den Berg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pam van den Berg.

12.2 De aansprakelijkheid van Pam van den Berg is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 

 

 

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Pam van den Berg wordt aan Pam van den Berg toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Pam van den Berg uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

 

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Op de overeenkomst tussen Pam van den Berg en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen in geval van een geschil deze eerst in onderling overleg proberen op te lossen.

 

 

Bedrijfsgegevens

Pam van den Berg

Koninginnelaan 70

5491JW Sint-Oedenrode

[email protected]

KVK: 70087105

BTW: NL001815737B30

 

 

Februari 2020

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.